$base64String = "VGhpcyBpcyBhIHRlc3Qgc3RyaW5nIGJpbmFyeSBkZWNvZGVkIGluIFBvd2Vyc2hlbGwu" $decodedString = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($base64String)) Write-Output $decodedString