// Tìm vị trí chữ số lớn nhất trong số có ba chữ số #include using namespace std; int main(){ int count = 0; int a; cin >> a; int tram,chuc,donvi; tram = a / 100; chuc =(a - (tram * 100))/10; donvi = (a - (tram * 100) - (chuc * 10)); int arr[3] = {tram,chuc,donvi}; int max = arr[0]; if(tram == chuc || chuc == donvi || donvi == tram ||a<100||a>999){ cout<<"NHAP SAI"< max){ max = arr[i]; count = i; } } cout< using namespace std; void insertionSort(double a[], double array_size) { double last; int j; for (int i=1; i < array_size; i++) { last = a[i]; j = i; while ((j > 0) && (a[j-1] > last)) { a[j] = a[j-1]; j = j - 1; } a[j] = last; } // end for } // end of isort int main(){ double arr[3]; for (int i = 0; i< 3;i++){ cin>>arr[i]; } insertionSort(arr,3); for (int i = 0; i< 3;i++){ cout<< arr[i]<<" "; } } //Kiểm tra số chính phương #include #include using namespace std; int main(){ int input,out; cin >> input; out = sqrt(input); if(input == out * out){ cout << "SO CHINH PHUONG"; } else { cout<<"KHONG"; } } //gio phut giay #include int main(){ int a; scanf("%d",&a); int h,p,s; h=a/3600; p=(a-h*3600)/60; s=a-h*3600-p*60; printf("%02d:%02d:%02d",h,p,s);} // Phép toán cộng, trừ, nhân và chia #include #include using namespace std; int main(){ double a , b; char x; cin >> a >>b>>x; switch (x){ case '+': cout< #include using namespace std; int main(){ string arr[] = {"khong","mot","hai","ba","bon","nam","sau","bay","tam","chin"}; int i; cin>>i; cout< using namespace std; int main(){ int a,b; cin>>a>>b; for(int i=0;i