/* Trinh Van Duong 20204736 */ /* . Cho biết NGAYTD, TENCLB1, TENCLB2, KETQUA các trận đấu diễn ra vào tháng 3 trên sân nhà mà không bị thủng lưới*/ Select NGAYTD as NGAYTD, clb1.TENCLB as TENCLB1, clb2.TENCLB as TENCLB2, KETQUA from CAULACBO as clb1, CAULACBO as clb2, TRANDAU where clb1.MACLB = TRANDAU.MACLB1 and clb2.MACLB = TRANDAU.MACLB2 and ( ( (clb1.MASAN = TRANDAU.MASAN and LEFT(TRANDAU.KETQUA, 1) = '0') or (clb2.MASAN = TRANDAU.MASAN and RIGHT(TRANDAU.KETQUA, 1) = '0') ) and MONTH(TRANDAU.NGAYTD) = 3 ) /* 2. Cho biết mã số, họ tên, ngày sinh của những cầu thủ có họ lót là “Công”. */ Select MACT, HOTEN, NGAYSINH from CAUTHU where HOTEN like N'%Công%' /* 3. Cho biết mã số, họ tên, ngày sinh của những cầu thủ có họ không phải là họ “Nguyễn “*/ Select MACT, HOTEN, NGAYSINH from CAUTHU where LEFT(HOTEN, 6) <> N'Nguyễn' /* 4. Cho biết mã huấn luyện viên, họ tên, ngày sinh, đ ịa chỉ của những huấn luyện viên Việt Nam có tuổi nằm trong khoảng 35-40*/ Select HUANLUYENVIEN.MAHLV as MAHLV, TENHLV, NGAYSINH, DIACHI from HUANLUYENVIEN, QUOCGIA where HUANLUYENVIEN.MAQG = QUOCGIA.MAQG and ( TENQG like N'%Việt Nam%' and (YEAR(GETDATE()) - YEAR(NGAYSINH)) between 35 and 40) /*5. Cho biết tên câu lạc bộ có huấn luyện viên trưởng sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 2019. */ Select TENCLB from HUANLUYENVIEN, HLV_CLB, CAULACBO where HUANLUYENVIEN.MAHLV = HLV_CLB.MAHLV and HLV_CLB.MACLB = CAULACBO.MACLB and ( VAITRO like N'%HLV Chính%' and DAY(HUANLUYENVIEN.NGAYSINH) = 20 and MONTH(HUANLUYENVIEN.NGAYSINH) = 8 and YEAR(HUANLUYENVIEN.NGAYSINH) = 2019 ) /* 6. Cho biết tên câu lạc bộ, tên tỉnh mà CLB đang đóng có số bàn thắng nhiều nhất tính đến hết vòng 3 năm 2009*/ /* b. Truy vấn con 1. Cho biết mã câu lạc bộ, tên câu lạc bộ, tên sân vận động, địa chỉ và số lượng cầu thủ nước ngoài (Có quốc tịch khác “Việt Nam”) tương ứng của các câu lạc bộ có nhiều hơn 2 cầu thủ nước ngoài.*/ Select CAUTHU.MACLB, TENCLB, TENSAN, SANVD.DIACHI, COUNT(MACT) AS ngoaibinh from CAUTHU, QUOCGIA, CAULACBO, SANVD WHERE CAUTHU.MAQG = QUOCGIA.MAQG and CAUTHU.MACLB = CAULACBO.MACLB and CAULACBO.MASAN = SANVD.MASAN and (TENQG not like N'%Việt Nam%') group by TENCLB having COUNT(CAUTHU.MACT) > 2 /* 2. Cho biết tên câu lạc bộ, tên tỉnh mà CLB đang đóng có hiệu số bàn thắng bại cao nhất năm 2009*/ Select TENCLB, TENTINH from CAULACBO, TINH WHERE CAULACBO.MATINH = TINH.MATINH AND CAULACBO.MACLB IN (select MACLB from BANGXH WHERE HANG = 1 and NAM = 2009) /* 3. Cho biết danh sách các trận đấu ( NGAYTD, TENSAN, TENCLB1, TENCLB2, KETQUA) của câu lạc bộ CLB có thứ hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng vòng 3 năm 2009.*/ Select NGAYTD, TENSAN, clb1.TENCLB as TENCLB1, clb2.TENCLB as CLB2 from TRANDAU, SANVD, CAULACBO as clb1, CAULACBO as clb2 where TRANDAU.MACLB1 = clb1.MACLB and clb2.MACLB = TRANDAU.MACLB2 and TRANDAU.MASAN = SANVD.MASAN and ( TRANDAU.MACLB1 = (select distinct MACLB from BANGXH where HANG >= ALL(Select convert(int, HANG) from BANGXH) and NAM = 2009) or TRANDAU.MACLB2 = (select distinct MACLB from BANGXH where HANG >= ALL(Select convert(int, HANG) from BANGXH) and NAM = 2009)) /* 4. Cho biết mã câu lạc bộ, tên câu lạc bộ đã tham gia thi đấu với tất cả các câu lạc bộ còn lại (kể cả sân nhà và sân khách) trong mùa giải năm 2009*/