Сарказмот е уникатна форма на хумор кој го изразува ставот на една личност преку иронични забелешки. Овој тип на комуникација може да биде ефективен, но и опасен, бидејќи може да биде израз на неоправдано одвојување од културата на дијалог и почит кон другите. Во својата книга „Мртви души“, рускиот писател Николај Гогољ ги прикажува различните типови на луѓе и ликови во тогашното општество. Користејќи сарказам, Гогољ ги критикува луѓето кои ги прикриваат своите маани и се претставуваат како многу поубави и подобри од другите. Денес, во современото општество, сарказмот е најчестиот начин да се изрази критиката и да се истакне некаква неправда или недостаток во општеството. На социјалните мрежи, на пример, сарказмот е широко распространет и користен начин за критикување на политичари, компании или општествени феномени. Меѓутоа, во денешното општество, сарказмот може да биде и еден од начините за привлекување внимание или лесни лајкови на социјалните мрежи. Оваа употреба на сарказам може да биде штетна за општеството и може да ја поддржи културата на нетолеранција и рамнодушност кон другите. Затоа, во современото општество, важно е да се користи сарказам како начин на изразување критика и застапување за ставовите што ги прифаќаме. Треба да се напомене дека сарказмот не го заменува дијалогот и почитта кон другите и дека не треба да се користи како начин за постигнување лесен успех. Мора да се користи на начин што ќе ја зајакне конструктивната критика и ќе ја охрабри комуникацијата меѓу поединците, наместо да ги раздвојува. Сарказмот на Гогољ, отелотворен во денешното модерно општество, може да одразува некои од истите прашања што биле присутни во негово време, како што се тенденциите на луѓето да ги кријат своите маани и да се претставуваат како подобри од другите. Сепак, покажува и како еволуирала употребата на сарказам и како може да биде и корисен и штетен за општеството, во зависност од тоа како се користи. Како заклучок, употребата на сарказам во современото општество треба да внимава на неговиот потенцијал и да критикува конструктивно и да создаде поделеност. Сарказамот треба да го користиме како средство за промовирање почит, толеранција и конструктивна критика во општеството, наместо како алатка за промовирање негативност и нетолеранција.