ایلان ماسک از اینکه OpenAI بعد از رفتنش موفق شده خشمگین است

Loading Please wait...

Description

No description 😔

RAW Paste Data

Guest

Guest

Guest

Recent Pastes